Brøndby Strand Fotoklub

VEDTÆGTER

for

Brøndby Strand Fotoklub

 

Generelt:

§1. Foreningens navn er Brøndby Strand Fotoklub

§2. Foreningens formål er at udvikle medlemmernes evner og interesse for fotografi. Dette gøres gennem afholdelse af møder, foredrag, konkurrencer og lign. samt ved deltagelse i nationale og internationale konkurrence- og udstillingsarrangementer at udvikle medlemmernes fotografiske færdigheder såvel teknisk som kunstnerisk.

§3. Foreningen har hjemsted i Brøndby Strand. Foreningens adresse er Brøndby Strand Fotoklub, Mediehuset, Tranumparken 3A, Kld., 2660 Brøndby Strand. Foreningen driver en hjemmeside der har til formål at viderebringe information om arrangementer, nyheder, og i øvrigt kunne tjene som udstillingsvindue for foreningens virke. Enhver person med interesse for fotografering, kan optages som medlem af foreningen.

 

Foreningens bestyrelse:

§4. Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, som vælges af generalforsamlingen. Generalforsamlingen vælger tillige en bestyrelsessuppleant. Alle valg gælder for 2 år. Genvalg kan finde sted. Ved afstemninger hvor der er stemmelighed, er formandens stemme udslagsgivende. Det er den til enhver tid siddende formand og kasserer, der tegner (har tegningsret for) foreningen.

§5. Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, som vælges af generalforsamlingen. Generalforsamlingen vælger tillige en bestyrelsessuppleant. Alle valg gælder for 2 år, dog suppleant kun for 1 år af gangen. Genvalg kan finde sted. Ved afstemninger hvor der er stemmelighed, er formandens stemme udslagsgivende. Det er den til enhver tid siddende formand og kasserer, der tegner (har tegningsret for) foreningen.

§6. Hvis formand eller kasserer nedlægger deres hverv inden udløbet af valgperioden, vælges ny formand hhv. kasserer på en ekstraordinær generalforsamling for den resterende del af valgperioden.

§7. Bestyrelsen kan fastsætte sin egen forretningsorden.

 

Regnskab og revision:

§8. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

§9. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen for et år ad gangen, og opkræves helårligt, i januar. Alle medlemmer betaler samme kontingent.

§10. Kontingentet betales periodisk forud. Betalt kontingent refunderes ikke ved udmeldelse af foreningen.

§11. Påtænkte nyanskaffelser eller andre udgifter, der overstiger 5.000 kr., skal forelægges generalforsamlingen til godkendelse.

§12. Lån kan ikke optages uden generalforsamlingens godkendelse.

§13. Til kritisk at overvåge regnskabets førelse vælger generalforsamlingen blandt medlemmerne en revisor og en revisorsuppleant, begge for et år ad gangen. Hverken revisor eller revisorsuppleant må være medlem af foreningens bestyrelse eller suppleant til denne.

§14. Kassereren udarbejder ved regnskabsårets afslutning et årsregnskab, der revideres af foreningens revisor. Hvis kassereren nedlægger sit hverv inden regnskabsårets udløb, udarbejdes et regnskab for den forløbne periode. Dette revideres af foreningens revisor.

§15. Det (de) reviderede regnskab(er) forelægges generalforsamlingen til godkendelse. Regnskabet udsendes til samtlige medlemmer senest en uge før generalforsamlingens afholdelse.

§16. For de aftaler, som foreningen indgår, hæfter kun foreningen selv. Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

 

Generalforsamlingen:

§17. Generalforsamlingen er Brøndby Strand Fotoklub’s højeste myndighed. Alle fremmødte medlemmer, som ikke er i kontingentrestance, er stemmeberettigede på generalforsamlingen og er valgbare til bestyrelsen, som revisor eller som suppleanter. Valg in absentia kan finde sted ved forudgående skriftligt samtykke fra den pågældende.

§18. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af første kvartal, og skal varsles senest 30 dage før afholdelse ved meddelelse på hjemmesiden, og ved anden skriftlig meddelelse til samtlige medlemmer med angivelse af dagsorden.

§19. Dagsordenen for ordinær generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:

· Valg af dirigent

· Formandens beretning

· Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse

· Behandling af indkomne forslag fra medlemmer og forslag fra bestyrelsen

· Fastsættelse af næste års kontingent

· Forelæggelse af budget

· Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant

· Valg af revisor og revisorsuppleant

· Eventuelt

§20. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest to uger før generalforsamlingen. Indkomne forslag samt forslag fra bestyrelsen udsendes til medlemmerne senest sammen med budget og regnskab.

§21. Ekstraordinær generelforsamling kan afholdes på bestyrelsens foranledning. Ekstraordinær generalforsamling skal endvidere afholdes, når mindst halvdelen af foreningens medlemmer skriftligt fremsætter anmodning herom til bestyrelsen.

§22. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 1 måned efter anmodning, og skal indkaldes med mindst en uges varsel ved skriftlig meddelelse til samtlige medlemmer med angivelse af dagsorden.

§23. Beslutninger på generalforsamlingen vedtages med almindeligt flertal ved håndsoprækning, medmindre andet er angivet andetsteds i vedtægterne. Skriftlig afstemning skal afholdes, hvis ét medlem ønsker dette.

§24. Enhver lovligt varslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.

Diverse bestemmelser:

§25. Forslag om vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor.

§26. Undlader et medlem at betale det fastsatte kontingent, udsender bestyrelsen efter passende tid en påmindelse. Betales kontingentet stadig ikke, betragtes det pågældende medlem som ekskluderet af foreningen.

§27. Foreningens bestyrelse kan indstille et medlem til eksklusion, hvis den pågældende groft skader foreningens interesser. Indstillinger om eksklusion forelægges foreningens generalforsamling og kan kun vedtages med tilslutning fra mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede.

Opløsning af foreningen:

§28. Beslutning om opløsning af foreningen kan kun vedtages på en generalforsamling, når mindst 3/4 af samtlige stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.

§29. Ved opløsning af foreningen overdrages eventuelle aktiver til Selskabet for Dansk Fotografi (SDF).

 

Disse vedtægter er revideret på Brøndby Strand Fotoklub´s stiftende generalforsamling 12. Jan. 2011.

Rundsendt og godkendt af alle medlemmer

Disse vedtægter forefindes i foreningens Dropbox i underskrevet stand

Vedtægterne er revideret som følger:

2012: §9 ændret.
2013: §§ 3 og 5 ændret.